POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Cyklostezky Křtomil a lávka přes Bystřičku

Typ: Mostní stavby
Investor: Obec Křtomil
Termín stavby: 10/2020 – 05/2021

Lávka se nachází v obce Křtomil na smíšené stezce pro pěší a cyklisty. Mostní konstrukce překračuje Bystřičku.

Stávající lávka na pravém břehu Bystřičky přímo navazuje na stávající silnici II/150. Stávající lávka na levém břehu Bystřičky navazuje na chodníky, které jsou navázány na místní komunikaci. 

V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukci mostního objektu (demolice stávající lávky a výstavba nové lávky ve stejné pozici). Jedná se o jednopolovou mostní konstrukci (lávku) o světlosti 10.1 m. Volná šířka na lávce je 2.5 m. Šířka lávky je 2.76 m, délka 14.3 m. Trasa na lávce je v přímé, výškově v zakružovacím oblouku (max. sklon nivelety 8.3 %). Nosnou konstrukci tvoří ocelová příhradová konstrukce s dolní mostovkou. Mostovka se skládá z krajních ocelových nosníků a ocelových příčníků. Na ocelové nosníky jsou osazeny dřevěné podélníky. Na dřevěné podélníky jsou uloženy dřevěné fošny. Spodní stavba je tvořena monolitickými železobetonovými opěrami. Celý objekt je založen na hlubinných základech - mikropilotách. Příhradová konstrukce je doplněna pletivem v rámu a tvoří zábradlí výšky 1.10 m. Přechodové oblasti jsou řešeny samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Dno a svahy koryta pod mostem jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 0.20 m do betonu tl. 0.15 m. Toto zpevnění je provedeno i cca 1.1 m před mostem na návodní i cca 1.6 m za mostem na povodní straně. 

Zpevnění koryta je ukončeno betonovým prahem šířky 0.80 m a hloubky 0.80 m. Pata svahu je stabilizována betonovým prahem šířky 0.50 m a hloubky 0.80 m.