POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc, 1. etapa

Typ: Inženýrské stavby
Investor: S u b t e r r a a.s.
Termín stavby: 03/2020 – 08/2020

Vybudovali jsme dva železniční mosty na železniční trati km 108,591 a 108, 951 v obci Bohuňovice.

První železniční most v km 108,591 spočíval v demolici stávající nosné konstrukce včetně demolice spodní stavby, zemních prací a vybudování nového železobetonového monolitického uzavřeného rámu včetně rovnoběžných křídel a říms. Po vybudování nového rámu byly provedeny celoplošně natavované izolace včetně odvodnění rubu stěn rámu, zásypy za rubem stěn, svahové kužely a jejich odláždění. Na závěr byly provedeny terénní úpravy, úpravy komunikace pod mostem a její napojení na stávající komunikaci, bylo osazeno nové ocelové zábradlí a osetí svahových kuželů a ploch zasažených stavbou.

Druhý železniční most v km 108,951 spočíval ve vybudování úplně nového mostního objektu. Nejprve byly provedeny výkopové práce, na které navazovalo zhotovení železobetonových monolitických opěr a zhotovení nosné konstrukce včetně rovnoběžných křídel a říms. Následovalo provedení celoplošně natavovaných izolací včetně odvodnění rubu opěr, zásypy za rubem opěr, svahové kužely a jejich odláždění. Na závěr byly provedeny terénní úpravy, úpravy komunikace pod mostem a její napojení na stávající komunikaci, bylo osazeno nové ocelové zábradlí a osetí svahových kuželů a ploch zasažených stavbou.