POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Jak vypadá nový most přes Olešnici?

Typ: Mostní stavby
Investor: Statutární město Přerov
Termín stavby: 2019

Nový most byl navržen jako železobetonový rám.

  • Volná šířka mostu byla navržena 8,0 m
  • Šířka mezi obrubami 6,0 m
  • Šikmost mostu levá 75 gradů
  • Délka přemostění je 10,78 m
  • Kolmá světlost je 10,00 m

Nové parametry mostu zlepšují lokální průtokové poměry, z mostu o dvou polích je jednopolový most se zrušením středního pilíře. Spodní hrany podhledu mostu je 225,14 m.n.m. Římsy mostu jsou monolitické železobetonové.

Na římsách je osazeno mostní zábradlí a na levé římse jsme vybudovali chodník. 

Odvodnění mostovky jsme provedli příčným a podélným spádem mimo most. Před mostem vpravo je provedeno v odláždění skluz, za mostem vpravo je voda svedena do stávající uliční dešťové vpusti přes snížený obrubník. Odvodnění rubu opěr je příčnou drenáží přes opěry do vodoteče. Břehy toku pod mostem jsou zpevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou příčnými prahy s navazujícím kamenným záhozem. Kamenné dno zůstalo v původním stavu.