most_Brezove_02 most_Brezove_02 POVOLEN DOWNLOAD
most_Brezove_03 most_Brezove_03 POVOLEN DOWNLOAD
most_Brezove_04 most_Brezove_04 POVOLEN DOWNLOAD

Most ev.č. 03546-2, Březové

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Termín stavby: 08/2019 – 10/2019

Předmětem prací byla demolice stávajícího mostu z důvodu nevyhovujícího technického stavu a výstavba nového mostu z ocelového potrubí – tlamového profilu z profilovaných plechů tl. 3,0 mm typu tubosider v obci Březové. Po odstranění náletových křovin byla vybudována provizorní objížďka. Po demolici stávajícího mostu byla provedena sanace základové spáry. Následovalo vybetonování železobetonových základů vyztužených betonářskou ocelí B500B pro založení mostu a montáž ocelového potrubí tlamového profilu z profilovaných plechů tl. 3,0 mm. Po osazení ocelového potrubí a provedení stříkané hydroizolace byla vybetonována železobetonová lemující čela na vtoku a výtoku včetně říms a provedeny gabionové čelní zdi. Následoval zásyp ocelového potrubí a přechodových oblastí, zřízení konstrukčních vrstev vozovky, odvodňovacích příkopů a skluzů. Na závěr bylo provedeno kamenné odláždění kynety v tubusu a dna na vtoku a výtoku, zpevnění kamenným záhozem, montáž zábradlí a svodidel. Po uvedení nového mostu do provozu byla odstraněna provizorní objížďka a byly provedeny terénní úpravy a náhradní výsadba.