Nový most v Ivanovicích na Hané

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.
Termín stavby: 08/2021 – 12/2021

V rámci stavby byly řešeny objízdné trasy pro veřejnou dopravu, přesun autobusových zastávek a provizorní lávka pro pěší.

Následně byla provedena kompletní demolice stávajícího mostu z roku 1972 a přilehlé železobetonové lávky.

Nový mostní objekt je založen na mikropilotách Ø89/10mm, dl. 9,5m. Spodní stavbu tvoří monolitické železobetonové opěry s rovnoběžnými zavěšenými křídly z betonu C 25/30 XF2. Součástí opěr jsou také úložné prahy, závěrné zídky a plentovací zídky. Na každém úložném prahu je vybetonována trojice podložiskových bloků z betonu C 30/37 XF4, na které jsou osazena elastomerová ložiska.

Nosná konstrukce je tvořena mostními předpjatými nosníky typu VSTI z betonu 35/45o výšce 0,70m a délce 15,80m. Prefabrikované nosníky jsou spřaženy monolitickou deskou a konce nosníků jsou spřaženy do monolitického koncového příčníku šířky 1,30m a výšky 1,45m z betonu C 30/37 XF2. Nad opěrou 1 je podpovrchový mostní závěr s dilatací ±15mm. Nad opěrou 2 je do kapes v mostovce a v závěrné zídce zabetonován jednoduchý povrchový mostní závěr s kapacitou posunu ±25mm. Rub opěr je opatřen asfaltovou pásovou izolací na penetračním nátěru.

Mostovka je také zaizolována asfaltovými pásy na pečetící vrstvu. Na krajích mostu jsou provedeny monolitické římsy s chodníky šířky 1,55, respektive 2,30 m. Na římsách je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m. Na mostě je provedena ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 a vozovka ze dvou AHV. Opevnění svahů koryta Říčky Haná bylo pouze opraveno v nejnutnějším rozsahu z lomového kamene do betonu. Samostatný objekt stavby tvoří napojení chodníků a sjezdů z obrubníků a zámkové dlažby.

Cena díla bez DPH činila 9 365 699,- Kč.