POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava mostu I/43 Bukovice

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín stavby: 06/2020 – 11/2020

Před zahájením prací na opravě mostu jsme zřídili provizorní objížďku s mostním provizoriem délky 20 m a šířky 7,85 m a provedli demolice stávající autobusové zastávky.

Následně jsme zahájili stavbu, kdy předmětem prací byla kompletní demolice stávající konstrukce mostu a výstavba nového mostu s jednostranným chodníkem. Součástí stavby byla také úprava vodního toku Čistá a stavební úpravy vozovky v předmostí.

Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách Ø600 mm, délky 9,0 m. Základové pasy jsou monolitické, železobetonové tloušťky 0,9 m, výšky 0,75 m a délky 10,56 m. Opěry jsou řešeny jako rámové stojky a jsou monoliticky spojeny se základovými pasy. Mají tloušťku 0,6 m, výšku 2,22 – 2,35 m a délku 9,0 m. Křídla opěr jsou zavěšená svahová rovnoběžná tloušťky 0,55 m, kromě křídla vpravo za mostem, které je zavěšené kolmé tloušťky 0,5 m. Rámové stojky jsou vetknuty do rámové příčle a tvoří v místě vetknutí rámový roh. Rámová příčel je tvořena deskou tloušťky 0,5m, která má v podélném směru náběhy výšky 0,2 m. Betonáž desky byla provedena na pevné prostorové skruži. Mostovka a ruby opěr jsou opatřeny izolací z asfaltových pásů. Hutněné zásypy za opěrami jsou opatřeny odvodňovací drenáží a ukončeny přechodovými klíny z mezerovitého betonu. Chodník a římsa na mostě jsou provedeny jako monolitické z železobetonu. Na okraji římsy a chodníku je osazeno ocelové mostní zábradlí z otevřených profilů výšky 1,1 m. V opravované části silnice I/43 byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky o celkové tloušťce 570 mm. Součástí prací byla také obnova vodorovného dopravního značení. 

Po uvedení stavby do provozu jsme provedli demontáž mostního provizoria, provizorní objížďky a dotčené pozemky zrekultivovali a uvedli do původního stavu.