POVOLEN DOWNLOAD

Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 07/2021 - 11/2021

Součástí prací u propustků bylo snesení kolejového pole a odstranění kolejového lože. V místě  propustku byl železniční svršek přímo uložen na novou konstrukční vrstvu náspu a na obsypanou ŽB prefabrikovanou patkovou troubu (DN 1000), pod kterou byla provedena podkladní základová deska z betonu. Na vtoku provedena ŽB monolitická vtoková jímka zakryta kompozitní mříží, na výtoku provedeno kamenné odláždění. Celá trouba a vtoková jímka byla zaizolována pomocí asfaltového nátěru. Následně proběhlo znovu položení kolejového pole do kolejového lože a podbito. Kolej byla svařena v bezstykovou kolej.

Zakáza byla realizována pro Správu železnic.