Oprava propustku v km 141,884 na trati Brno – Vlárský průsmyk

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 08/2021 - 11/2021

Součástí prací u propustku bylo snesení kolejového pole a odstranění kolejového lože. V místě  propustku byl železniční svršek přímo uložen na novou konstrukční vrstvu náspu a na obsypanou ŽB prefabrikovanou patkovou troubu (DN 1000), pod kterou byla provedena podkladní základová deska z betonu. Na vtoku a výtoku provedeno kamenné odláždění. Na výtoku byla provedena vsakovací jímka. Celá trouba byla zaizolována pomocí asfaltového nátěru. Následně proběhlo znovu položení kolejového pole do kolejového lože a podbito. Kolej byla svařena v bezstykovou kolej.

Zakázka byla realizována pro Správu železnic.