POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava silničních mostů a výstavba nové rampy ve městě Šternberk

Typ: Inženýrské stavby
Investor: PORR a.s. + COLAS CZ, a.s.
Termín stavby: 04/2020 – 12/2020

V rámci oprav mostu SO 201 jsme nejdříve vybudovali nové elastické mostní závěry, provedli sanaci pohledových částí úložných prahů a poškozené podpěry. Dále byla provedena oprava pravostranného skluzu včetně vybudování vývařiště. Na závěr byla provedena lokální oprava stávajícího ocelového zábradlí.  

Druhá oprava mostu SO 202 spočívala v odbourání stávajících mostních říms, odstranění podkladních vrstev vozovky včetně výkopových prací v předpolí mostu, odstranění izolace nosné konstrukce, odbourání vyrovnávacího betonu, odbourání závěrných zídek a části křídel. Dále bylo provedeno očištění čel stávajících prefabrikovaných nosníků KA-61, konzervace kotev předpínací výztuže nosníku a vyhotovení nové spřažené desky včetně dobetonávky čel nosníků, závěrných zídek a křídel. Byla provedena izolace nosné konstrukce a spodní stavby, odvodnění rubu opěr, zásypy přechodových oblastí mezerovitým betonem a zhotovení nových železobetonových říms. Následovala sanace pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby, úprava koryta vodního toku kamenným odlážděním, osazení nového ocelového zábradlí, terénní úpravy a osetí ploch zasažených stavbou.

Výstavba nové rampy pro pěší spočívala v odstranění stávající zeleně, provedení výkopových prací a vybudování nových železobetonových monolitických stěn včetně izolací zasypaných částí stěn. Dále byly provedeny zásypy, zhotovení betonové pochozí plochy včetně odvodnění liniovými žlaby napojenými na vsakovací zařízení.

Po dokončení stavby se provedly terénní úpravy a pohledové plochy monolitických stěn se doplnily antigraffiti nátěrem.