POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu přes náhon

Typ: Mostní stavby
Investor: Obec Bystrovany
Termín stavby: 2021

Při provádění stavebních prací jsme zjistili, že v havarijním stavu je spodní stavba a nosná konstrukce mostu.

Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o kompletní demolici stávající konstrukce mostu a jejím nahrazením novým mostem. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit uzavřený ŽB rám. Prostorové uspořádání převáděné komunikace (šířka místní komunikace, šířka a délka říms, zádržný systém na mostě) zůstalo beze změn oproti původnímu návrhu. Kapacita průtočného profilu přemosťovaného náhonu v místě mostu zůstala zachována. Rozsah a návrh terénních úprav v okolí mostu zůstal také zachován.

Před stavbou bylo nutné provést vytýčení všech případných stávajících sítí a zajistit jejich ochranu během realizace stavby. Oprava mostu byla navržena v 1 základní etapě, přičemž byla provedena kompletní demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového mostu.