POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu v obci Nové Mlýny

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Termín stavby: 09/2019 – 04/2020

Nejdříve byla provedena demolice stávající nosné konstrukce a části úložných prahů včetně zemních prací a odstranění nánosů v korytě vodního toku. Dále bylo provedeno zpevnění založení stávajícího mostu mikropilotami, zhotovení nových železobetonových úložných prahů a nové spřažené trámové nosné konstrukce.

Po vybudování nosné konstrukce byla provedena železobetonová monolitická opěrná zeď, přechodové desky, izolace nosné konstrukce a nové železobetonové monolitické římsy. Dále byly provedeny zásypy přechodových oblastí, následně nová konstrukce vozovky včetně terénních úprav.

Na závěr byla provedena sanace spodní stavby, bylo osazeno nové zábradlí a nové dopravní značení.