POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu v Opavě

Typ: Mostní stavby
Investor: Statutární město Opava
Termín stavby: 2020

Stavební objekty se nachází v katastrálním území Opava - Předměstí a Kateřinky u Opavy.

Stávající nosná konstrukce a krajní opěry mostu byly odstraněny a nově vybudovány. Střední pilíře byly ponechány stávající, došlo pouze k nahrazení degradovaných úložných prahů. Byla navržena nová spojitá mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat.

Šířka nosné konstrukce mostu je navržena 10,5 m. Jednotlivá mostní pole vychází ze stávajícího stavu, délky jsou 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m.

Zároveň konstrukce splňuje požadavek investora na rychlé provedení stavebních prací během jedné stavební sezóny bez nutnosti použití skruže v toku řeky Opavy.