POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Údržbové práce – Lávka na místní komunikaci v obci Loštice – Pod Luštěm

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Město Loštice
Termín stavby: 08/2020 – 11/2020

Mostní objekt (lávka pro pěší) překračuje řeku Třebovka v městě Loštice. Jedná se o třípólový ocelový příhradový most o délce 45,24 m. Nosná konstrukce je tvořená dvěma hlavními příhradovými nosníky. Tyto nosníky jsou spojeny, mezilehlou svařovanou mostovkou z příčníků U80, ve třetině výšky příhradových nosníků. Zábradlí na lávce je tvořeno svislou ocelovou výplní přivařenou k hlavnímu nosníku. Mostiny jsou z dřevěných fošen.

Údržbové práce na lávce spočívaly v kompletní sanaci ocelové nosné konstrukce, včetně zábradlí. Kolem celé konstrukce bylo zřízeno závěsné lešení.  Bylo provedeno kompletní očištění ocelové konstrukce pískováním, poté byly vyměněny a doplněny ocelové části konstrukce, určené projektantem k výměně. Následně byla provedena nová PKO (protikorozní ochrana konstrukce). S ohledem na špatný stav dřevěných mostnic, byla provedena kompletní výměna dřevěné části mostovky. Bylo použito dubové řezivo pevnostní třídy D30. Ocelová ložiska byla rektifikována a ošetřena vazelínou s příměsí grafitu. Spodní stavbu tvoří dvě opěry a dva pilíře. Opěra 1 byla sanována, doplněna o pravé křídlo, nový úložný práh, římsy a zábradlí. Opěra 4 byla kompletně odstraněna a nahrazena novou, monolitickou železobetonovou opěrou. Stávající pilíře P2 a P3 zděné z lomového kamene s betonovou hlavou, byly kompletně sanovány. V předpolích lávky bylo provedeno napojení na stávající komunikaci ze zámkové dlaby lemovanou obrubníky. U všech podpěr bylo provedeno nové opevnění těžkým záhozem z lomového kamene s urovnáním líce.