Kosmonautu_02 Kosmonautu_02 POVOLEN DOWNLOAD
Kosmonautu_03 Kosmonautu_03 POVOLEN DOWNLOAD

Oprava komunikace na tř. Kosmonautů, II. etapa – údržbové práce mostu M31.1 a M31.2

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Statutární město Olomouc
Termín stavby: 07/2019 – 09/2019

Předmětem prací byly údržbové práce mostu M31.1 a M31.2 z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Stávající vnější římsy mostů byly obrokovány, vyspraveny a byla provedena nová pochozí hydroizolace včetně barevného nátěru v části cyklostezky. Betonové části zábradlí byly otryskány tlakovou vodou a bylo provedeno ošetření obnažené výztuže, spojovacího můstku, hrubé reprofilace v tl. 50 mm, jemné reprofilace v tl. 20 mm, finální stěrky v tl. 2 mm a sjednocujícího barevného nátěru. Stávající ocelové zábradlí bylo očištěno a byla provedena nová protikorozní ochrana. Provedlo se pročištění a oprava odvodnění nosných konstrukcí.