Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek-Místek – Český Těšín

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 09/2021 - 06/2022

Součástí prací u mostu bylo snesení kolejového pole a odstranění kolejového lože. V místě mostu byl železniční svršek přímo uložen na novou konstrukční vrstvu náspu a na obsypané ŽB prefabrikované rámové dílce (š.2000/v.2900/dl.2000mm), pod které byla provedena podkladní základová deska z betonu.

Na krajních dílcích byly vybetonovány vodorovné a šikmé ŽB monolitické římsy a osazeno zábradlí.  Na vtoku a výtoku provedena gabionová křídla a kamenné odláždění dna koryta. Celé rámy byly zaizolovány pomocí asfaltového nátěru. Následně proběhlo znovu položení kolejového pole do kolejového lože a podbito. Kolej byla svařena v bezstykovou kolej. Součástí stavby bylo i provedení přeložky a ochrany drážních kabelů.

Zakázka byla realizována pro Správu železnic.